Kalkulator numeru Reynoldsa.

Absolute Viscosity

density (kg/m3, lbm/ft3)
velocity (m/s, ft/s)
hydr. diameter (m, ft)
absolute (dynamic) viscosity (N.s/m2, lbm/s.ft)

Kinematic Viscosity

velocity (m/s, ft/s)
hydr. diameter (m, ft)
kin. visc. (m2/s, ft2/s))

Numer Reynoldsa (RE) jest stosowany do przewidywania podobnych wzorców przepływu w różnych sytuacjach przepływu płynów.

Formuła Liczba Reynoldsa

re = (ρ u 2 ) / (μ U / L) = ρ u l / μ = U l / ν

gdzie

RE = Numer Reynoldsa (niewymiarowy)

ρ = gęstość (kg / m 3 , lb m / ft 3 )

U = prędkość oparta na rzeczywistym przekroju obszaru kanału lub rury (m / s, ft / s)

μ = lepkość dynamiczna (NS / M> 2 , lb m / s ft)

l = charakterystyczna długość (m, ft)

ν = lepkość kinematyczna (M 2 / s, ft 2 / s)

Kalkulator numeru Reynoldsa.