Kalkulator idealnego prawa gazowego

Pressure:  
Volume:  
Amount:  
Temperature:  

Idealny wzór prawa gazowego:

PV = NRT.

Gdzie V oznacza objętość gazu, w M3, p oznacza ciśnienie bezwzględne gazu, w Pascal (PA), T: Temperatur, w Celcus, R: Stała gazowa, 8,314472 JK-1.Mol-1 (1 j = 1 pa.m3), N: Ilość liczby moli

Kalkulator idealnego prawa gazowego